Lokale opslag lijkt te zijn uitgeschakeld in uw browser.
Voor de beste gebruikservaring, moet u lokale opslag inschakelen in uw browser.

Klantenservice

1. Algemeen
2. Betaling
3. Acties & kortingen
4. Levering & montage
5. Service & retouren
6. Openingstijden
7. Contact

Onze Megastores & Personal Shopping

Onze Megastores zijn geopend en zonder afspraak te bezoeken.Personal Shopping

Onze Megastores zijn zonder afspraak te bezoeken, maar het is ook mogelijk om een Personal Shopping afspraak te maken. Boek daarvoor een tijd en wij staan dan gegarandeerd voor je klaar en verwelkomen je graag op het ingeplande moment om je te helpen met al jouw vragen en wensen. Onze verkopers lopen vervolgens samen met jou door onze Megastore. Plan hier je shopafspraak!Direct contact met onze Babypark Megastores

Wil je advies over een kinderwagen, autostoel of één van onze andere producten? Heb je nog hulp nodig bij de aankoop? Of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op en wij zorgen dat één van onze productspecialisten jullie helpt met al jullie vragen. Bekijk hier onze contactmogelijkheden.
Shoppen zonder afspraak

Shoppen zonder afspraak

Onze Megastores zijn geopend en zonder afspraak te bezoeken.Personal Shopping

Onze Megastores zijn zonder afspraak te bezoeken, maar het is ook mogelijk om een Personal Shopping afspraak te maken. Boek daarvoor een tijd en wij staan dan gegarandeerd voor je klaar en verwelkomen je graag op het ingeplande moment om je te helpen met al jouw vragen en wensen. Onze verkopers lopen vervolgens samen met jou door onze Megastore. Plan hier je shopafspraak!Direct contact met onze Babypark Megastores

Wil je advies over een kinderwagen, autostoel of één van onze andere producten? Heb je nog hulp nodig bij de aankoop? Of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op en wij zorgen dat één van onze productspecialisten jullie helpt met al jullie vragen. Dit kunnen we, naast het maken van een fysieke shopafspraak, ook doen via een live videoverbinding vanuit onze Babypark Megastores. Dit is uiteraard zonder een verplichting tot aankoop. Bekijk hier onze contactmogelijkheden.


Het is ook mogelijk om zonder een videoverbinding contact met ons op te nemen. We kunnen je dan direct met onze productspecialisten in contact brengen. 

Advieslijst babyuitzet

Wat heb je allemaal nodig? Door het grote assortiment zie je soms door de bomen het bos niet meer. Wij van Babypark begrijpen dat, en hebben voor jou een lijst gemaakt met alle basis benodigdheden. Je mag uiteraard zelf kiezen welke items je wel en niet wilt aanschaffen.

Bekijk de Advieslijst Babyuitzet   Bekijk de Vakantie Checklist

Over Babypark

Babypark, de grootste babywinkel van Europa! Met maar liefst 11 vestigingen en meer dan 50.000m2 aan winkeloppervlakte, heeft Babypark een vooraanstaande plaats in de babybranche. Een ruime keus aan kinderwagens, kinderstoelen, speelgoed en meubels voor de babykamer is direct uit voorraad leverbaar. En daarmee is nog lang niet alles opgenoemd. In onze Megastores vind je alles wat je nodig hebt voor je baby of peuter. Je kijkt er je ogen uit. Tussen zoveel variatie aan merken en modellen in allerlei kleuren en designs, zit altijd wel het product dat perfect bij jou past.

Mogelijk heb je uitgebreid advies nodig. Je moet immers uit zoveel mogelijkheden een keus maken! Welke meegroeistoel is het gemakkelijkst te verstellen? Neem je een kinderwagen met drie of met vier wielen? Heeft een zwenkwiel alleen maar voordelen? Past een autostoeltje met Isofix wel in jouw auto? Onze enthousiaste medewerkers denken graag met je mee. Want wij hebben niets liever dan dat jij tevreden onze deur uitgaat, met de spullen die jou op het lijf zijn geschreven.

Je hoeft overigens niet per se naar één van onze winkels te komen. Doe je liever je aankoop thuis, achter de computer? Ook dat kan. Online winkelen is zo gek nog niet. In alle rust kun je op je gemakje onze producten bekijken en via de website bestellen. Onze medewerkers zetten zich in om jouw bestelling zo snel mogelijk bij je thuis af te leveren. Natuurlijk kun je ook beslissen om het product zelf af te halen bij ons afhaalcentrum. Net wat je wilt!


Vestigingsadres

Babypark B.V.
Hogeveldseweg 2
4041 CP KESTEREN
Telefoon: +31 (0) 488-488888
E-mail: Een e-mail sturen naar ons
Alle Babypark vestigingen


Bedrijfsinformatie

KvK-nummer: 11031491
BTW-identificatienummer: NL804982442B01


Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org).

Download de algemene voorwaarden in PDF

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden ThuiswinkelArtikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Babypark Kesteren BV
Handelend onder de naam/namen:
- Babypark

Vestigingsadres:
Batterijenweg 19
4041 DA KESTEREN

Telefoonnummer: +31 488 48 88 88

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m maandag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur
Van zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: Mail ons via deze link

KvK-nummer: 11031491
Btw-nummer: NL804982442B01Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd. 
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB EdeBijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

  [ geografisch adres ondernemer]

  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

  herroept/herroepen*

   

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Thuiswinkel Waarborg

Babypark is aangesloten bij de Thuiswinkel Organisatie. Deze organisatie verstrekt een waarborg als de betreffende webshop aan diverse hoog gestelde eisen voldoet. Dit waarborg is een keurmerk dat alleen de beste webshops ontvangen.Jaarlijkse certificering

Elk jaar wordt de kwaliteit van Babypark op 6 verschillende punten opnieuw getest om het keurmerk te mogen behouden.
1. Weten met wie u zaken doet en hoe u het bedrijf gemakkelijk kunnen benaderen
2. Algemene voorwaarden zijn overeengekomen met de Consumentenbond
3. Veiligheid en privacy
4. Veilig betalen
5. Bedenktijd: 14 dagen
6. Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Bekijk het Thuiswinkel certificaat van BabyparkWeet waar je aan begint

Bij Babypark ben je dus altijd verzekerd van een klantvriendelijke en zeer goede service, zowel voor als na de levering van je bestelling.Veilig

De contactgegevens van Babypark zijn beveiligd (ssl) dit kun je zien in het slotje boven in je webbrowser. Zo worden je persoonlijke gegevens altijd veilig verstuurd.Vertrouwd

Babypark heeft al jarenlange ervaring in de babybrance, je kunt dus profiteren van uitstekend advies en de laatste nieuwtjes die kun je volgen via social media

CBW erkend

Wij zijn aangesloten bij het CBW, dit betekent onder andere dat je in geval van faillissement altijd bent verzekerd van je aanbetaling.Waarom kopen bij een CBW-erkende winkel?

Kopen bij een CBW-erkende woonwinkel biedt vele voordelen, maar vooral meer zekerheid. Winkels die CBW-erkend zijn, hanteren algemene voorwaarden die jou als consument extra goed beschermen. Hierin zijn alle regels opgenomen die voor jou van belang zijn als je iets koopt. Bijvoorbeeld over (aan)betalen, annulering, levertijd, levering, vervoer en garantie.

CBW-erkende winkels bieden meer zekerheid dan andere woonwinkels, want ze hanteren een erkenningsregeling met 3 garanties. Op het gebied van veilig (aan)betalen bijvoorbeeld. Je aanbetaling is maximaal 25%. Voor keukens, sanitair en harde vloeren is dit 15%. En pas bij levering (en niet eerder) betaalt u het volledige bedrag. Gaat een CBW-erkende winkel failliet, dan ben je in de meeste gevallen je aanbetaling niet kwijt*. CBW-erkende winkels bieden bovendien een extra productgarantie. En mocht je een klacht hebben en er samen met ons niet uitkomen, dan is er een onafhankelijke geschillencommissie, die gegarandeerd voor een passende oplossing zorgt. Je rechtsbescherming is dus optimaal.Wij als CBW-erkende winkel bieden jou als consument 3 garanties

1. Extra garantie: CBW-winkels bieden een extra goede productgarantie.
2. Veilig (aan)betalen: je kunt zonder risico aanbetalen*. Het restantbedrag betaal je pas bij aflevering.
3. Onpartijdige klachtafhandeling: mocht je ooit een klacht hebben, dan is er de onafhankelijke geschillencommissie Wonen.

Privacy Policy

Dit is de website van Babypark Kesteren B.V.
    - Ons vestigingsadres is Batterijenweg 19, 4041 DA, Kesteren
    - Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 11031491
    - Ons B.T.W.-nummer is NL804982442.B01Privacy statement Babypark B.V.

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Babypark B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Babypark B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.Gebruik van persoonsgegevens

Bij het plaatsen van een order in onze (web)winkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres (indien afwijkend van leveradres)
 • Bankgegevens (bij betaling via een order)
 • E-mailadresAfhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken (bijvoorbeeld de vervoerder). Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.Camerabeveiliging in fysieke winkels

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkels met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren de camerabeelden maximaal 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren.Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt uw naam en e-mailadres in te vullen, zodat we contact op kunnen nemen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf of u daar uw telefoonnummer verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden, na uw afmelding worden de gegevens verwijderd. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De door u opgegeven postcode en (verwachte) geboortedatum wordt hierbij gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief op u af te stemmen.Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden.Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling (bijvoorbeeld de vervoerder, postverwerker, garantieverlener of leverancier, etc).
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hierdoor zijn wij o.a. in staat om relevante aanbiedingen op de betreffende kanalen aan u te tonen.Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Naast de functionele cookies, voor een optimale werking van onze website, worden er ook via derden die door ons zijn ingeschakeld cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Voor de weergave van films op onze site maken we gebruik van de YouTube API. Door het gebruik van deze API-clients, ga je als klant akkoord met de Servicevoorwaarden van YouTube. Bekijk deze via https://www.youtube.com/t/terms.Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een emailadres en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. De beveiligde verbinding is te herkennen aan de groene adresbalk van uw browser.
 • Zo min mogelijk applicaties die we gebruiken zijn toegankelijk vanaf het internet.
 • De verwerkingen worden waar mogelijk gelogd door de systemen.
 • Wij laten geregeld veiligheidsscans maken van onze website door ForusP Secure.

Voor uitgebreidere gegevens over de beveiliging van onze systemen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Contactgegevens

Babypark B.V
Hogeveldseweg 2
4041 CP Kesteren

Email: Een e-mail sturen
Telefoon: +31 (0) 488-488888

Vacatures

Wil je weten welke vacatures er open staan bij Babypark? Kijk dan op onze eigen vacaturewebsite werkenbijbabypark.nl.

Bekijk de vacaturesite

Hoe verzamelen wij onze reviews

Babypark verzamelt reviews door na aankoop een e-mail te zenden met het verzoek om Babypark als bedrijf te reviewen en tevens vragen we om specifiek de aangekochte producten te beoordelen. Dit helpt ons om de kwaliteit van ons en onze productinformatie te verbeteren. Alle klanten die het product kennen, die kunnen een review achterlaten. We plaatsen zowel positieve als negatieve reviews, tenzij deze niet een duidelijke relatie met het betreffende product hebben. Onze reviews zijn niet tegen betaling verkregen en men kan ook geen beloning ontvangen door een review achter te laten. We voegen periodiek nieuwe reviews toe (per 2 weken).Hoe ontvang ik mijn factuur?

We versturen je factuur digitaal. Na het plaatsen van je bestelling ontvang je een bestelbevestiging met een overzicht van jouw keuze. De factuur sturen we digitaal mee wanneer je pakket naar je onderweg is. Ook ontvang je bij verzending een e-mail met jouw track & trace-code. In jouw besteldoos vind je geen pakbon of factuur. Je kunt dus met een gerust hart een online bestelling plaatsen om iemand te verrassen.

Hoe kan ik mijn bestelling betalen?

Betalen willen we graag zo makkelijk mogelijk voor je maken. Daarom bieden we verschillende manieren om je bestelling af te rekenen. Zie het overzicht hieronder. Zodra wij je betaling hebben ontvangen, wordt je bestelling direct verzonden. Sommige betalingsmethodes zijn sneller dan andere.

Om een bestelling te plaatsen volg je eenvoudig deze drie stappen:
1. Shop online en vul het winkelmandje
2. Ga naar afrekenen en vul jouw gegevens in
3. Selecteer de gewenste betaalmethode en klik op afrekenen

iDEAL

Wordt direct verwerkt (tip!)
Klarna / achteraf betalen

Wordt direct verwerkt (tip!) - Kosten: € 0,95
PayPal

Wordt direct verwerkt
Mastercard/VISA/Maestro

Wordt direct verwerkt
Apple Pay

Wordt direct verwerkt
Bancontact / Mister Cash

Wordt direct verwerkt
Bankoverschrijving

Duurt circa 2-3 werkdagen
Babypark Giftcard

Wordt direct verwerkt. Gooi de Babypark Giftcard niet weg na gebruik i.v.m. mogelijk restitutie.
Babycadeaubon

In de winkels en online; betaling tot maximaal € 50,-; restitutie via een Babypark Giftcard
VVV Cadeaukaart

In de winkels en online; betaling tot maximaal € 50,-; restitutie via een Babypark Giftcard of op de VVV Card (mits bewaard en volledige restitutie)
Pin

Alleen mogelijk bij afhalen

Alle prijzen op onze website zijn in Euro's inclusief BTW

Hoe kan ik mijn giftcard saldo checken?

Heb je nog voldoende saldo op je Babypark Giftcard? Check hieronder eenvoudig hoeveel tegoed op je Babypark Giftcard hebt staan en plaats een bestelling in onze in één van onze winkels of online in de webshop. De saldocheck werkt alleen met een Babypark Giftcard. Klik hier om iemand een Babypark Giftcard cadeau te geven.

 

Saldochecker Babypark Giftcard

Babypark Giftcard

Bekijk onze folder

 

Babypark - De mooiste items voor je baby

In deze folder vind je alles om jou babyuitzet of tieneruitzet compleet te maken! Wij hebben de leukste benodigdheden voor je geselecteerd. Profiteer van deze leuke acties en kortingen!

Bekijk de actiefolder

 

Actuele acties

Momenteel zijn de onderstaande acties actief op onze website. Deze acties gelden ook in de Babypark Megastores.

 

 Voorwaarden

- Complete kinderwagen bestaat minimaal uit: frame, zitgedeelte en reiswieg
- Babymeubels zijn: ledikanten, commodes, kasten, bladvergroters en wandrekken
- Kortingen en acties zijn niet geldig op showmodellen
- Fouten en wijzigingen voorbehouden
- Niet geldig op reeds geplaatste bestellingen
- Korting van folderacties e.d. zijn reeds verwerkt in de getoonde prijzen op de website.

- De actie 30% korting op de Stokke® Limas™ Babydrager is ook geldig voor het model flex & plus. Niet geldig op de kleuren black, gracier green, terracotta, floral beige, leopard lilac

Laagste prijs garantie

Bij Babypark shop je altijd voordelig. Wij passen doorlopend onze prijzen aan. Uiteraard lukt het ons niet om altijd 100% alles te volgen, maar heb je ergens anders een identiek product toch goedkoper gezien? Laat het ons weten, dan betalen wij jou het verschil terug.

Je ontvangt bij Babypark het product voor dezelfde (lagere) prijs, mits:
- Het maximaal 14 dagen geleden is dat je je aankoop van Babypark hebt ontvangen.
- Het aangeboden artikel nieuw en direct leverbaar is.
- Het artikel wordt aangeboden bij een, door de leverancier officieel, erkend Nederlands verkooppunt.
- Het artikel onder dezelfde verkoop-, leverings- en actievoorwaarden en mogelijke kortingen (hoe ook genaamd) verkocht wordt. Eventuele verzendkosten, leveringskosten, gratis artikelen en/of tweelingkortingen worden meegerekend in de bepaling van het prijsverschil.
- Voor Stokke Tripp Trapp artikelen geldt dat het verschil wordt uitgekeerd in de vorm van een cadeaubon (bij aankoop van een Stokke Tripp Trapp).

Babypark behoudt zich het recht om de voorwaarden tussentijds te wijzigen en kan om bewijsvoering vragen.

Maak via deze link melding van een eventuele Laagste Prijs Garantie. Na onze beoordeling ontvang je zo snel mogelijk een reactie.

Tiefpreisgarantie bei Babypark

Tweelingkorting

Wanneer je in verwachting bent van een tweeling, dan komt er veel op je af. Ook moet je dan veel meer spullen aanschaffen dan anders. Wij komen jullie als ouders hierin zo positief mogelijk tegemoet door tweelingkorting te verstrekken. Dit betekent dat je op het tweede aan te schaffen product 15% korting ontvangt! Je koopt bijvoorbeeld twee dezelfde Maxi-Cosi autostoeltjes €175,- per stuk, de tweede stoel kost dan €148,75. Conclusie: Bij aankoop van twee dezelfde producten ontvang je op het tweede product 15% tweelingkorting.Voorwaarden

- De tweelingkorting wordt niet dubbel gerekend, de maximale korting welke verstrekt wordt op het twééde (bij)artikel is 15%.
- We vragen wel een bewijs in de vorm van bijvoorbeeld een foto, echo, geboortekaartje of een doktersverklaring.
- De korting is niet geldig i.c.m. andere lopende acties.
- Tweelingkorting is geldig in alle Babypark Megastores.
- Voor alle acties geldt: fouten en wijzigingen voorbehouden.

Welke bezorgopties bieden jullie aan?

Versturen via DPD (NL - BE - DE) Image Alt

Vrijwel alle artikelen (mits op voorraad) van Babypark.nl versturen we via DPD (uitgezonderd meubelen). Zodra je een bestelling hebt geplaatst en deze is verwerkt, wordt het pakket verstuurd. Je ontvangt dan een track & trace code om je bestelling de volgende dag te volgen. Tijdens het afleveren van je bestelling dien je thuis te zijn en te tekenen voor ontvangst. DPD biedt het pakket bij u thuis aan. Is er niemand aanwezig bij jou en/of jouw buren, dan wordt het pakket afgeleverd bij het dichtstbijzijnde DPD afhaalpunt. Je kunt het dan 7 dagen daar afhalen op een moment dat het jou schikt. In alle gevallen ontvangt je netjes een app-melding of e-mailbericht met informatie over de bezorging (bijv. waar het is afgeleverd, wanneer de bezorger weer komt of waar je het af kan halen).

Je krijgt van DPD een e-mail waarin je ook zelf nog voorkeuren voor de levering kan opgeven, zoals op een andere dag leveren, neerzetten op een bepaalde locatie (op eigen verantwoordelijkheid) en/of leveren bij een DPD Pakketshop.

Bestellingen die op werkdagen voor 20:00 uur geplaatst en betaald zijn, worden door ons uitgeleverd aan DPD en de volgende dag thuisbezorgd. Bestellingen die op zaterdag geplaatst en betaald zijn, worden door ons uitgeleverd aan DPD en op dinsdag thuisbezorgd. Het is veelal ook mogelijk om op zaterdag voor Trunkrs te kiezen zodat het pakket op maandag geleverd wordt. In enkele gevallen (zoals extreme drukte, feestdagen, stakingen e.d.) kunnen pakketten vertraging oplopen. Hierin zijn wij afhankelijk van DPD. In België en Duitsland worden deze in 2-3 werkdagen thuisbezorgd.

DPD verzend de pakketten 100% CO2-neutraal.Supersnelle levering met Trunkrs (NL)

Supersnelle levering met Trunkrs is mogelijk van maandag t/m donderdag tussen 20:00 en 24:00 uur en op zaterdag tussen 13:00 en 24:00 uur voor producten die op voorraad zijn en voldoen aan de daarvoor gestelde afmetingen. Wanneer de bestelling hieraan voldoet, dan verschijnt deze verzendmethode automatisch in het afrekenscherm. Je ontvangt automatisch een track & trace code om je bestelling te volgen. Tijdens het afleveren van je bestelling dien je thuis te zijn en te tekenen voor ontvangst. Trunkrs biedt het pakket bij u thuis aan tussen 19:00 en 22:30 uur. Wanneer je niet aanwezig bent zal de bezorger proberen om het bij de buren af te geven. Je kan ook eenvoudig via de ontvangen Track & Trace e-mail de bestelling aanpassen. Deze methode is alleen mogelijk in Nederland en is niet mogelijk op de waddeneilanden.Same Day levering met Trunkrs (NL)

Same Day Delivery (vandaag besteld, vandaag in huis) is mogelijk van maandag t/m vrijdag voor producten die op voorraad zijn en voldoen aan de daarvoor gestelde afmetingen. Wanneer de bestelling hieraan voldoet, dan verschijnt deze verzendmethode automatisch in het afrekenscherm. De bestelling dient dan voor 10:00 uur in de ochtend geplaatst en betaald te zijn. Na ontvangst van de bestelling ontvang je hiervan een e-mail met een Track en Trace code en een voorgestelde aflevertijd. Same Day Delivery is niet mogelijk op de Waddeneilanden.Bezorgen met Babypark bezorgservice (NL - BE - DE)

Grote en zware artikelen zoals babykamers, boxen en meubelen kunnen wij niet via DPD versturen. Daarom heeft Babypark een eigen bezorgservice, die deze items bij je thuisbezorgd. Zodra je bestelling op voorraad is, kunnen wij deze binnen 5 werkdagen bezorgen. Voor bestellingen uit België en Duitsland en voor bestellingen inclusief montage geldt een levertijd van circa 2-3 weken. Onze afdeling planning neemt contact met je op om de definitieve bezorgdatum af te stemmen.

Je kunt er voor kiezen om je meubels te laten monteren door onze vakbekwame monteurs. Meer informatie hierover vind je op de pagina montage. Maak je gebruik van onze montage service, dan worden de items voor zover mogelijk bezorgd op de eerste of tweede verdieping. In de meeste gevallen geldt dit ook voor een bovenwoning. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om de bestelling te betalen bij de bezorging van de meubels. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice of maak een afspraak in de winkel. Wanneer je kiest voor bezorging, dan geldt dit voor de verdieping van uw voordeur. Wanneer we in uw woning trappen op moeten, vragen we daarvoor een extra vergoeding van € 40,-. Bij montage vervalt deze extra verdiepingsvergoeding en montage kan dus op plaats van je keuze.

Bezorging op de waddeneilanden is alleen mogelijk indien de kosten van de veerboot voor eigen rekening worden genomen. Bezorging in Duitsland is duurder. Bekijk de tarieven hier.Afhalen in een Babypark Megastore

Als je van plan bent om je bestelling af te halen in één van onze Megastores, kun je dit het beste direct aangeven tijdens het bestellen. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht en je bestelling wordt gratis in de betreffende winkel gereserveerd. We houden je door middel van e-mails op de hoogt van de bestelling en je ontvangt van ons uiteraard een e-mail zodra je de bestelling kunt afhalen.

Komt Babypark ook meubelen bezorgen?

Grote en zware artikelen zoals babykamers, boxen en meubelen kunnen wij niet via DPD versturen. Daarom heeft Babypark een eigen bezorgservice, die deze items bij je thuisbezorgd. Zodra je bestelling op voorraad is, kunnen wij deze tussen de 5-10 werkdagen bezorgen. Voor bestellingen uit België en Duitsland en voor bestellingen inclusief montage geldt een levertijd van circa 2-3 weken. Indien uw order compleet is ontvangt u automatisch een e-mail van de afdeling planning waarmee u zelf de definitieve bezorgdatum kunt inplannen.

Je kunt er voor kiezen om je meubels te laten monteren door onze vakbekwame monteurs. Meer informatie hierover vind je op de pagina montage. Maak je gebruik van onze montage service, dan worden de items voor zover mogelijk bezorgd op de eerste of tweede verdieping. In de meeste gevallen geldt dit ook voor een bovenwoning. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om de bestelling te betalen bij de bezorging van de meubels. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice of maak een afspraak in de winkel. Wanneer u kiest voor bezorging, dan geldt dit voor de verdieping van uw voordeur. Wanneer we in uw woning trappen op moeten, vragen we daarvoor een extra vergoeding van € 40,-. Bij montage vervalt deze extra verdiepingsvergoeding en montage kan dus op plaats van uw keuze.

Bezorging op de waddeneilanden is alleen mogelijk indien de kosten van de veerboot voor eigen rekening worden genomen. Bezorging in Duitsland is duurder. Bekijk de tarieven hier.


Wat zijn de verzendkosten?

Hieronder staan de verzendkosten beschreven, maar het is bij ons ook mogelijk om meubels te laten bezorgen én monteren door onze vakbekwame monteurs.


DPD (Nederland en België)

   Bestelling vanaf € 35,-  Gratis
   Bestelling onder € 35,-           € 3,50Same Day Delivery - Trunkrs (Nederland)

   Bestelling boven € 35,-             € 1,95
   Bestelling onder € 35,-      € 5,45


Same Day Delivery (vandaag besteld = vandaag in huis) is mogelijk van maandag t/m vrijdag voor producten die op voorraad zijn en voldoen aan de daarvoor gestelde afmetingen. Wanneer de bestelling hieraan voldoet, dan verschijnt deze verzendmethode automatisch in het afrekenscherm. De bestelling dient dan voor 10:00 uur in de ochtend geplaatst en betaald te zijn. Na ontvangst van de bestelling ontvang je hiervan een e-mail met een Track en Trace code en een voorgestelde aflevertijd.


Tarieven Babypark Bezorgservice

   Levering NL of België                     Gratis
   Levering Duitsland € 100,00
   Showmodel (Alleen NL) € 100,00

 

Voorwaarden

- Wanneer u kiest voor bezorging, dan geldt dit voor de verdieping van uw voordeur. Wanneer we in uw woning trappen op moeten vragen we daarvoor een extra vergoeding van € 40,-
- Bij montage vervalt deze extra verdiepings-vergoeding en montage kan dus op plaats van uw keuze.
- Bezorgen op Waddeneilanden enkel mogelijk wanneer je de veerkosten voor eigen rekening neemt.
- Showroommodellen worden niet in België en Duitsland bezorgd.
- Verzendkosten naar Duitsland zijn € 10,- voor reguliere pakketpost. Voor meubilair gelden andere tarieven zoals u hierboven kunt lezen.

Kan ik mijn meubelen ook laten monteren?

Het is bij ons mogelijk om meubels te laten bezorgen én monteren door onze vakbekwame monteurs. Hieronder vind je een overzicht van onze verzend- en montagekosten.


Tarieven Babypark Bezorgservice

   Levering NL of België                     Gratis
   Levering Duitsland € 100,00
   Showmodel (Alleen NL) € 100,00Tarieven montage

   Complete babykamer
      (ledikant, commode, kast)

€ 150,00
   Babykamer 2-delig
      (ledikant + commode of kast)

€   85,00
   Complete tienerkamer
      (bed, bureau, kast)

€ 140,00
   Box €   30,00
   Wieg €   25,00
   Ledikant of bed (zonder lade) €   35,00
   Bedlade €   25,00
   Ledikant of bed (incl. lade) €   45,00
   Stapelbed of hoogslaper €   80,00
   Commode €   55,00
   Bureau €   45,00
   Kast €   60,00
   Boekenkast €   45,00
   Nachtkastje €   30,00
   Ladenkast €   40,00
   Speelgoedkist, peuterset, ladeblok €   30,00Voorwaarden

- Wanneer u kiest voor bezorging, dan geldt dit voor de verdieping van uw voordeur. Wanneer we in uw woning trappen op moeten vragen we daarvoor een extra vergoeding van € 40,-
- Bij montage vervalt deze extra verdiepings-vergoeding en montage kan dus op plaats van uw keuze.
- Wandrek wordt niet door onze monteurs aan muur bevestigd.
- Bezorgen op Waddeneilanden enkel mogelijk wanneer je de veerkosten voor eigen rekening neemt.
- Showroommodellen worden niet in België en Duitsland bezorgd.
- Verzendkosten naar Duitsland zijn € 10,- voor reguliere pakketpost. Voor meubilair gelden andere tarieven zoals u hierboven kunt lezen.

Wat zijn de levertijden?

Levertijden DPD (NL - BE)

Van maandag t/m donderdag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis. Bestel je op vrijdag voor 20:00 uur? Ook dan ontvang je jouw bestelling de volgende dag in huis. De levertijd van voorradige bestellingen die wij met DPD* verzenden, bedraagt vrijwel altijd 1 werkdag in Nederland en 2-3 werkdagen in België. In enkele gevallen (zoals extreme drukte, feestdagen, stakingen e.d.) kunnen pakketten vertraging oplopen bij de bezorging door DPD. Hierin zijn wij afhankelijk van DPD. Heb je de bestelling na het genoemde tijdstip of in het weekend geplaatst? Dan versturen wij je bestelling de eerstvolgende werkdag met DPD of je kan kiezen voor Supersnelle Levering met Trunkrs.Levertijden Same Day levering met Trunkrs (NL)

Same Day Delivery (vandaag besteld, vandaag in huis) is mogelijk van maandag t/m vrijdag voor producten die op voorraad zijn en voldoen aan de daarvoor gestelde afmetingen. Wanneer de bestelling hieraan voldoet, dan verschijnt deze verzendmethode automatisch in het afrekenscherm. De bestelling dient dan voor 10:00 uur in de ochtend geplaatst en betaald te zijn. Na ontvangst van de bestelling ontvang je hiervan een e-mail met een Track en Trace code en een voorgestelde aflevertijd. Same Day Delivery is niet mogelijk op de Waddeneilanden.Levertijden Babypark Bezorgservice (NL - BE)

De levertijd van voorradige producten, die met de Babypark bezorgservice worden bezorgd (babykamers, boxen en meubelen), bedraagt circa 7 dagen. Voor de provincies Friesland, Groningen en Zeeland geldt een levertijd van circa 2 weken. Voor bestellingen uit België en voor bestellingen inclusief montage geldt een levertijd van circa 2-3 weken. Je dient zelf contact op te nemen met onze afdeling planning voor een definitieve bezorgdatum. Voor de levertijd van niet voorradige producten kun je contact opnemen met onze klantenservice.Bestelling niet op voorraad

Soms kan het even duren voordat wij je bestelling kunnen uitleveren. Het kan zijn dat we de items voor jou moeten bestellen, of dat het nog even duurt voordat deze bij ons weer op voorraad zijn. In elk geval zullen wij proberen om je bestelling zo snel mogelijk uit te leveren. Je ontvangt van ons altijd een bericht met de geschatte levertijd.Levertijd tijdens feestdagen

Op officiële feestdagen verwerken en versturen wij geen bestellingen. In de periode na de feestdag(en) kan het zijn dat de levering bij DPD wordt vertraagd. Niet alle bestellingen kunnen dan binnen 1-2 werkdagen worden thuisbezorgd. Er is dan sprake van overmacht.


*Bijna alle producten worden met DPD verstuurd. Grote items als babykamers, boxen en overige meubelen worden bezorgd met de Babypark bezorgservice.

Uitleg over de voorraadstatus bij elk product

We vermelden bij op onze website de actuele voorraadstatus. Alle bestellingen worden geleverd vanuit ons logistiek centrum. Indien je er voor hebt gekozen om je bestelling af te halen in één van onze filialen, dan krijg je van ons bericht wanneer de bestelling in het filiaal is gearriveerd. Deze moet dan namelijk eerst vanuit ons logistiek centrum naar het betreffende filiaal worden vervoerd. Dit duurt (indien het artikel op voorraad is) circa 1 week.Uit voorraad leverbaar

Dit product is op voorraad in de webshop. Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis.Same Day Delivery

Op werkdagen voor 10:00 uur besteld, de zelfde dag nog geleverd. Dit is mogelijk voor producten die op voorraad zijn en voldoen aan de daarvoor gestelde afmetingen. Wanneer de bestelling hieraan voldoet, dan verschijnt deze verzendmethode automatisch in het afrekenscherm.Beperkte voorraad

Nog 1 - 3 producten op voorraad in de webshop. Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis..Te bestellen

Dit product is niet op voorraad maar wel te bestellen. Bestel nu en ontvang het zodra het weer op voorraad is. Een eventuele getoonde 'standaard levertijd' geldt vanaf het moment van bestellen.Pre-order

Dit product is binnenkort beschikbaar. Bestel nu en ontvang het als eerste.Meubilair

Meubilair leveren we met onze eigen Babypark Bezorgservice vanuit ons centrale magazijn. We nemen contact met je op voor het maken van een bezorgafspraak.

Hoe retourneer ik een bestelling?

Bij Babypark is het mogelijk om het artikel binnen 14 dagen na ontvangst retour te sturen. Je kunt natuurlijk diverse redenen hebben voor het retourneren van een artikel. Daarom vragen wij altijd om ons retourformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Onze medewerkers weten dan precies wat er met je bestelling moet gebeuren. Retourneren is gratis via DPD wanneer je gebruikmaakt van ons antwoordnummer. Uiteraard kan je de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor jou als klant.Retour sturen van mijn bestelling

1. Download en print één van onderstaande formulieren

Vraag jouw retour aan   Download Europees modelformulier voor herroeping

 

2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in.
3. Plak het retouradres op de doos.
4. Plak de doos goed dicht en lever deze in bij het DPD Pakketpunt van jouw keuze.

 Retourneren in een filiaal

Je kan een bestelling ook retour brengen naar één van onze filialen. Dat geldt ook voor bestellingen die online zijn gedaan. Daarvoor gelden dezelfde regels, richtlijnen en voorwaarden als voor het retour zenden van een bestelling. De enige uitzondering is dat bestellingen die online zijn betaald met Klarna, ook via Klarna terug worden betaald. Je ontvangt het geld dan ook via Klarna terug en niet contant in een filiaal.Verwerkingsproces

Normaliter duurt het 2-3 werkdagen voordat het pakket door DPD wordt afgeleverd. Zodra het pakket bij ons is afgeleverd, wordt deze uiteraard zo spoedig mogelijk verwerkt. Je ontvangt zo snel mogelijk en uiterlijk met 14 dagen na ontbinding het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending retour. Je wordt altijd per e-mail op de hoogte gehouden betreffende de status van het geretourneerde artikel.Voorwaarden retourneren

- Artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst retour sturen of aanmelden.
- Na aanmelding van de retour heb je nog 14 dagen om het terug te sturen.
- Bij een deellevering gaat de termijn van 14 dagen pas in na levering van het laatste product.
- Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
- Stuur artikelen compleet (incl. alle toebehorende items bij het artikel) retour in de originele staat.
- Bij beschadigde, reeds gemonteerde of incomplete artikelen, kunnen wij waardevermindering in rekening te brengen. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
- Ook voor onze montagediensten geldt het herroepingsrecht.
- Bij diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de dienst is gekocht.
- Wanneer je gebruik maakt van ons antwoordnummer/retourlabel, houd er dan rekening mee dat het risico voor de terugzending bij jou als consument blijft liggen. Mocht het product kwijtraken tijdens de retournering, dan is dit uw risico. Wij raden je daarom aan ​(bij hogere orderwaarde) jouw verzending te verzekeren en een verzendbewijs te bewaren.
- Wanneer een box of babykamer moet worden opgehaald door de Babypark Bezorgservice zijn de kosten circa €15,-.
- Terugbetalen doen we via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de aankoop is gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken
- In ieder geval brengen we voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening.

Hoeveel kost het om een artikel te retourneren?

Bij Babypark is het mogelijk om het artikel binnen 14 dagen na ontvangst retour te sturen. Je kunt natuurlijk diverse redenen hebben voor het retourneren van een artikel. Daarom vragen wij altijd om ons retourformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Onze medewerkers weten dan precies wat er met je bestelling moet gebeuren. Je hoeft niet te betalen voor een reguliere retourzending

Wanneer ontvang ik mijn geld terug na een retourzending?

Normaliter duurt het 2-3 werkdagen voordat het pakket wordt afgeleverd. Zodra het pakket bij ons is afgeleverd, wordt deze uiteraard zo spoedig mogelijk verwerkt. Je ontvangt zo snel mogelijk en uiterlijk met 14 dagen na ontbinding het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending retour. Je wordt altijd per e-mail op de hoogte gehouden betreffende de status van het geretourneerde artikel.Retourneren in een filiaal

Je kan een bestelling ook retour brengen naar één van onze filialen. Dat geldt ook voor bestellingen die online zijn gedaan. Daarvoor gelden dezelfde regels, richtlijnen en voorwaarden als voor het retour zenden van een bestelling. De enige uitzondering is dat bestellingen die online zijn betaald met Klarna, ook via Klarna terug worden betaald. Je ontvangt het geld dan ook via Klarna terug en niet contant in een filiaal.

 

Kan ik een artikel omruilen?

Indien je een artikel wilt ruilen in een Babypark Megastore, dan kan dit binnen 14 dagen na aflevering van je bestelling. Het is ook mogelijk om online aangekochte artikelen om te ruilen in een Babypark Megastore. Heel handig dus.

Beschadigd artikel

Voor het melden van een schade, een defect, een reparatie of een garantieaanvraag, kun je een melding maken bij onze serviceafdeling.

 

Verkeerd geleverd artikel

Wanneer je een verkeerd artikel hebt ontvangen en deze wilt ruilen dan kan dit altijd via een van onze Babypark Megastores. Wanneer je het per post terug wilt sturen, dan kan je een e-mail sturen. Graag onder vermelding van jouw bestelnummer en/of contactgegevens.

 

Teleurstellende zwangerschap

Bij een teleurstellende zwangerschap kun je de ongebruikte artikelen retourneren naar Babypark. Na ontvangst van de artikelen ontvangt je van ons het volledige aankoopbedrag terug. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Wat is de algemene garantie

Babypark geeft op alle artikelen garantie. Normaliter is dit de fabrieksgarantie die van de fabrikant uit standaard wordt aangeboden. Bij de meeste producten kun je de fabrieksgarantie dan ook terugvinden bij de specificaties. Wij proberen alles zo duidelijk mogelijk bij de producten te omschrijven. Iedere aanvullende (fabrieks)garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat men er redelijkerwijs van mag verwachten.Voorwaarden

- Babypark stelt zich tegenover afnemer aansprakelijk voor schade aan de zaken, optredende tijdens de in de offerte dan wel de productbijsluiter vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat afnemer de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

- Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor meubelen, woningtextiel en vloerbedekking sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.

- Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Hieronder wordt onder andere verstaan geen oververhitting bij centrale of andere verwarming, het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte.

Klachtenafhandeling

Indien je een klacht hebt op één van onze producten of over onze dienstverlening, kun je contact opnemen met onze serviceafdeling. Je ontvangt zo snel mogelijk na ontvangst van je melding een inhoudelijke reactie op je klacht van één van onze medewerkers.

Babypark beschikt over een eigen serviceafdeling, waardoor schade aan een product in de regel redelijk snel, en in veel gevallen direct ter plekke kan worden verholpen. Als we het product moeten opsturen naar de fabrikant voor reparatie of beoordeling, kunnen we in de meeste gevallen voor een vervangend leenproduct zorgen, zodat jij toch vooruit kunt.

Als de ingediende klacht niet door ons opgelost kan worden kan je een klacht / geschil indienen bij Geschillencomissie Thuiswinkel, www.sgc.nl. Dat kan via postbus 90600, 2509 LP te Den Haag of via het ODR Platform.


Adresgegevens serviceafdeling

Serviceafdeling Babypark Kesteren
Hogeveldseweg 5
4041 CP Kesteren

service.babypark.nl
Telefoon: +31 (0) 488-488888 (toets 2 voor service)

 

Terugroepacties

Uiteraard volgen we bij Babypark alle geldende wet- en regelgeving. Daarnaast volgen we ook de richtlijnen vanuit onze leveranciers en producenten. Hieronder meer informatie over eventuele waarschuwingen en / of terugroepacties.BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: BamBam Speenkoord

Artikel: BamBam Speenkoord; Artikelnummer 51051; EAN Code: 8711811088355.

Download hier het document met meer informatie.


Onze excuses voor het eventuele ongemak.

//BamBam

 VRIJWILLIGE TERUGROEPACTIE: Britax Römer Dubatti BABY-SAFE 5Z2

Artikel: Britax Römer Dubatti BABY-SAFE 5Z2.

Download hier het document met meer informatie.


Onze excuses voor het eventuele ongemak.

//Britax Römer Dubatti

 VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: Bedkruik III Label+

Artikelnummers 12800763.

Download hier het document met meer informatie.


Onze excuses voor het eventuele ongemak.

//LABEL+

 VEILIGHEIDSWAARSCHUWING: Ledikant Sepp 60x120 / 70x140

Artikelnummers 11704119/11704122/11704123/11704128.

Download hier het document met meer informatie.


Onze excuses voor het eventuele ongemak.

//KIDSMILL

 Amersfoort

Babypark Amersfoort

Hamburgweg 16, 3825 PA Amersfoort
Maandag: 10:00-17:30
Dinsdag: 10:00-17:30
Woensdag: 10:00-17:30
Donderdag: 10:00-21:00
Vrijdag: 10:00-17:30
Zaterdag: 10:00-17:00
Zondag: Gesloten
Ontdek deze megastore

Barendrecht

Babypark Barendrecht

Aalborg 15, 2993 LP Barendrecht
Maandag: 10:00-17:30
Dinsdag: 10:00-17:30
Woensdag: 10:00-17:30
Donderdag: 10:00-17:30
Vrijdag: 10:00-21:00
Zaterdag: 10:00-17:00
Zondag: Gesloten
Ontdek deze megastore

Enter

Babypark Enter

Stationsweg 7a, 7468 AS Enter
Maandag: 10:00-17:30
Dinsdag: 10:00-17:30
Woensdag: 10:00-17:30
Donderdag: 10:00-21:00
Vrijdag: 10:00-17:30
Zaterdag: 10:00-17:00
Zondag: Gesloten
Ontdek deze megastore

Gouda

Babypark Gouda

Industriestraat 15, 2802 AC Gouda
Maandag: 10:00-17:30
Dinsdag: 10:00-17:30
Woensdag: 10:00-17:30
Donderdag: 10:00-21:00
Vrijdag: 10:00-17:30
Zaterdag: 10:00-17:00
Zondag: Gesloten
Ontdek deze megastore

Heerlen

Babypark Heerlen

In de Cramer 90, 6412 PM Heerlen
Maandag: 10:00-17:30
Dinsdag: 10:00-17:30
Woensdag: 10:00-17:30
Donderdag: 10:00-21:00
Vrijdag: 10:00-17:30
Zaterdag: 10:00-17:00
Zondag: Gesloten
Ontdek deze megastore

Kesteren

Babypark Kesteren

Batterijenweg 19, 4041 DA Kesteren
Maandag: 10:00-17:30
Dinsdag: 10:00-17:30
Woensdag: 10:00-17:30
Donderdag: 10:00-17:30
Vrijdag: 10:00-21:00
Zaterdag: 10:00-17:00
Zondag: Gesloten
Ontdek deze megastore

Roosendaal

Babypark Roosendaal

Rucphensebaan 10, 4706 PJ Roosendaal
Maandag: 10:00-17:30
Dinsdag: 10:00-17:30
Woensdag: 10:00-17:30
Donderdag: 10:00-17:30
Vrijdag: 10:00-21:00
Zaterdag: 10:00-17:00
Zondag: Gesloten
Ontdek deze megastore

Staphorst

Babypark Staphorst

Wethouder Buitenhuisstraat 4D, 7951 SM Staphorst
Maandag: 10:00-17:30
Dinsdag: 10:00-17:30
Woensdag: 10:00-17:30
Donderdag: 10:00-21:00
Vrijdag: 10:00-17:30
Zaterdag: 10:00-17:00
Zondag: Gesloten
Ontdek deze megastore

Veldhoven

Babypark Veldhoven

De Run 3109, 5503 LH Veldhoven
Maandag: 10:00-17:30
Dinsdag: 10:00-17:30
Woensdag: 10:00-17:30
Donderdag: 10:00-17:30
Vrijdag: 10:00-21:00
Zaterdag: 10:00-17:00
Zondag: Gesloten
Ontdek deze megastore

Wormerveer

Babypark Wormerveer

Samsonweg 21, 1521 RA Wormerveer
Maandag: 10:00-17:30
Dinsdag: 10:00-17:30
Woensdag: 10:00-17:30
Donderdag: 10:00-21:00
Vrijdag: 10:00-17:30
Zaterdag: 10:00-17:00
Zondag: Gesloten
Ontdek deze megastore

Bochum

Babypark Bochum

Dückerweg 19, 44867 Bochum
Maandag: 10:00-18:00
Dinsdag: 10:00-18:00
Woensdag: 10:00-18:00
Donderdag: 10:00-18:00
Vrijdag: 10:00-18:00
Zaterdag: 10:00-17:00
Zondag: Gesloten
Ontdek deze megastore

WhatsApp ons

Stel je vraag via WhatsApp aan ons en we zullen zo snel mogelijk reageren op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. Het is niet mogelijk om met ons te bellen via WhatsApp. Voor het melden van een schade, een defect, een reparatie of een garantieaanvraag, kun je een melding maken bij onze serviceafdeling. Om met ons te WhatsAppen voeg je ons telefoonnummer 0488-488888 toe aan je contacten toe, of klik op de knop hieronder!

 

Stel je vraag via WhatsApp

Bel ons

Telefoon: +31 (0) 488-488888
(vanuit het buitenland +31 488 488 888)


Openingstijden klantenservice

Maandag t/m vrijdag: 10:00 uur tot 17:30 uur
Zaterdag: 10:00 uur tot 17:00 uur

Mail naar ons

Mail naar ons

Je kunt ons eenvoudig bereiken via deze link. Wij nemen jouw vraag in behandeling en je ontvangt zo snel mogelijk reactie van ons.

Personal Shopping bij Babypark

Onze Megastores zijn zonder afspraak te bezoeken, maar het is ook mogelijk om een Personal Shopping afspraak te maken. Boek daarvoor een tijd en wij staan dan gegarandeerd voor je klaar en verwelkomen je graag op het ingeplande moment om je te helpen met al jouw vragen en wensen. Onze verkopers lopen vervolgens samen met jou door onze Megastore.

Kies jouw Megastore en plan een afspraak:
-Babypark Amersfoort (NL): Plan hier
-Babypark Barendrecht (NL): Plan hier
-Babypark Enter (NL): Plan hier
-Babypark Gouda (NL): Plan hier
-Babypark Heerlen (NL): Plan hier
-Babypark Kesteren (NL): Plan hier
-Babypark Roosendaal (NL): Plan hier
-Babypark Staphorst (NL): Plan hier
-Babypark Veldhoven (NL): Plan hier
-Babypark Wormerveer (NL): Plan hier

Videoshopping bij Babypark

Wil je advies over een kinderwagen, autostoel of één van onze andere producten? Heb je nog hulp nodig bij de aankoop? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op via onderstaande e-mailadressen met één van onze productspecialisten die jullie helpt met al jullie vragen. Dit kunnen we telefonisch doen, maar ook via een live videoverbinding vanuit onze Babypark Megastores. Dit is uiteraard zonder een verplichting tot aankoop. Lees hier alles over ons live advies via een spraak- of videoverbinding.

Social Media

        

Scroll naar boven
Oval loader